Студентам

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

By 29.11.2007 No Comments

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Про Всеукраїнський конкурс

студентських наукових робіт

Інформатика, обчислювальна техніка
та автоматизація

Наказом Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2006/2007 н.р.» від 09.11.2006 року №764 Севастопольський національний технічний університет призначено базовим навчальним закладом з проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та заключної науково-практичної конференції з галузі науки «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація» які відбудуться в березні – травні 2007 року.

Передбачається робота секцій за науковими напрямками:

— системи і процеси керування;

— автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології;

— автоматизація технологічних процесів;

— обчислювальна техніка.

Просимо кафедри вищих навчальних закладів України за вказаними вище напрямками надати пропозиції щодо кандидатур (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада) для включення до складу галузевої конкурсної комісії з правом дорадчого голосу. Термін – 25.01.2007 року.

Умови проведення конкурсу

У конкурсі можуть брати участь студенти і студентські колективи (не більше 3 осіб) вищих навальних закладів.

На конкурс подаються не більше трьох кращих наукових робот – переможців I туру по кожному окремому науковому напрямку.

На конкурс надаються закінчені науково – дослідні роботи студентів, що являють собою самостійно проведені дослідження з актуальних проблем у зазначених напрямках, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове і прикладне значення або впроваджені у виробництво, застосовані у навчальному процесі. Зміст роботи повинне відповідати паспорту відповідної спеціальності, затвердженого ВАК України.

На конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання та були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.

Автори кращих робіт будуть запрошені галузевою конкурсною комісією на підсумкову науково – практичну конференцію, яка відбудеться у травні 2007 року окремо по кожній секції.

Наукові роботи на конкурс приймаються до 28 лютого 2007 року і після рецензування не повертаються.

Конкурсні наукові роботи надсилати за адресою:
Вимоги до оформлення конкурсних робіт

Наукові роботи повинні бути оформлені відповідно до Положення «Про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук» (Додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.11.2006р. №764).

Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром (шифр – не більше двох слів).

До кожної наукової роботи додаються:

— анотація наукової роботи (додаток 1 до Положення про конкурс);

в окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи (додаток 2 до Положення про конкурс) та рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на конкурс (якщо перший тур не проводився).

На конкурс подаються перші екземпляри наукових робіт, оформлені за такими вимогами: текст друкується шрифтом №14, через півтора інтервали до 40 рядків на сторінку. Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок. Наукова робота обов’язково повинна мати назву і план, список використаної літератури.

До наукової роботи в окремому запечатаному пакеті можуть додаватися акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора.

Представлення макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру A4.

На Конкурс можуть бути представлені відповідно переоформлені курсові, дипломні роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», якщо вони містять наукову новизну або передбачається впровадження їх результатів у виробництво, навчальний процес.

На титульному аркуші розміщуються:

— назва напрямку конкурсу, з яким виконана робота;

— назва роботи;

— шифр;

— рік виконання роботи.

У випадку надання робіт з порушенням вимог Положення про конкурс, конкурсна комісія має право відхилити їх від участі в конкурсі (з зазначенням причин).

Контактні телефони:

Пашков Євген Валентинович, д.т.н., професор, перший проректор СевНТУ, голова галузевої конкурсної комісії

8(0692)235-002

Крамар Вадим Олександрович, к.т.н., доцент, проректор СевНТУ, заступник голови галузевої конкурсної комісії

8(0692)235-130

Носова Олена Євгенівна, секретар галузевої конкурсної комісії

8(0692)235-130

Leave a Reply